Regulamin rekrutacji

Uzupełnienie do treści regulaminu rekrutacji: "W związku z uruchomieniem pierwszej rekrutacji na rok szkolny 2016/2017, nabór dzieci do przedszkola trwa do wyczerpania miejsc, a o zakwalifikowaniu dziecka wszyscy rodzice będą informowani indywidualnie."

Regulamin rekrutacji

do Punktu Przedszkolnego

„Akademia Dzieci Twórczych”

w Kobyłce

 

 

Podstawy prawne:

 

 1. Podstawowe zasady przebiegu procesu rekrutacyjnego.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2 – 6 lat.
 3. W określonych przypadkach, za zgodą dyrektora, do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które nie ukończyło 2 roku życia.
 4. Rekrutacja prowadzona jest cały rok, do momentu wyczerpania miejsc. Zapisy na nowy rok szkolny (od września) przyjmowane są przez cały rok, a wyniki rekrutacji ogłaszane są do 30 czerwca poprzedzającego dany rok szkolny.
 5. Zapisy dzieci do przedszkola prowadzi Dyrektor placówki.
 6. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka:
  a) złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia do przedszkola osobiście lud drogą mailową,
 7. b) wypełnić ankietę;
  c) uiścić wpisowe w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych)
  d) podpisać umowę w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola.
 8. Brak potwierdzenia oraz niepodpisanie umowy traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce w przedszkolu oraz automatyczne skreślenie z listy Dzieci przyjętych na nowy rok szkolny.
 9. Rezygnacja z przedszkola po uiszczeniu wpisowego może odbywać się poprzez złożenie pisemnej rezygnacji w siedzibie placówki.
 10. W przypadku powiadomienia o rezygnacji z przedszkola wpisowe nie podlega zwrotowi.
 11. O przyjęciu Dziecka do przedszkola decyduje Dyrektor przedszkola.
 12. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia Dziecka (Dzieci) do przedszkola Rodzice (prawni opiekunowie) są powiadamiani przez Dyrektora przedszkola/Kierownika ustnie przy złożeniu kwestionariusza lub telefonicznie do 30 czerwca. Przedszkole nie wywiesza list osób przyjętych.
 13. Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym terminie zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do przedszkola w sytuacji rezygnacji osoby przyjętej z pierwszej listy, uwzględniając daną grupę wiekową.

 

 1. Szczegółowe kryteria rekrutacji.

W kryteriach tych uwzględniane jest pierwszeństwo:

III. Dokumentacja procesu rekrutacji

 1. W Przedszkolu obowiązują następujące dokumenty dotyczące rekrutacji:
  a) karta zgłoszenia do przedszkola,
  b) ankieta „Poznajmy naszego Przedszkolaka”,
  c)  umowa o świadczenie usług.

 

 1. Przepisy dodatkowe
 2. Liczbę Dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w Statucie Punktu Przedszkolnego „Akademia Dzieci Twórczych”.
 3. Przez Rodziców rozumie się również prawnych Opiekunów i Rodziców zastępczych.
 4. W trakcie roku przedszkolnego Dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją Dyrektora przedszkola w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.
 5. Nowo przyjętym Dzieciom przysługuje trzydniowy okres adaptacyjny. Pierwszy dzień – zapoznawczy, trwa do 2 godzin. W tym czasie dziecko zostaje pod opieką wychowawcy, a Rodzice są zaznajamiani z topografią i organizacją placówki. Warunkiem przystąpienia do dalszego etapu adaptacji jest opłacenie wpisowego. Kolejne dwa dni trwają od momentu przyprowadzenia Dziecka do godziny 13. Po okresie adaptacyjnym, jeśli Dziecko ma kontynuować naukę w przedszkolu, Rodzice zobowiązani są do podpisania umowy .
 6. Ze względu na warunki lokalowe do przedszkola nie będą przyjmowane Dzieci z niepełnosprawnością fizyczną.
 7. Choroby przewlekłe niezakaźne (np. cukrzyca), nie są powodem do odrzucenia kandydatury Dziecka do placówki.